දැන්වීමයි


ශාස්ත්‍රපති / සමාජීය විද්‍යාපති  (MA/MSSc)ආර්ථික විද්‍යාව  2019 වර්ෂයේ  21 වන කණ්ඩායම

සඳහා  සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය දේශන 2019/02/02 (සෙනසුරාදා)දින පෙරවරු 9ට ආර්ථික විද්‍යා

අංශයේදී ආරම්භවේ.