2018/2019 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා විශේෂ උපාධි හැදෑරීමට සුදුසුකම් ලබා ඇති සිසුන්ගේ නාමලේඛනය
මෙය පුරාවිද්‍යාව   විශේෂවේදී  උපාධිය හැදැරීමට  අවශ්‍ය කඩඉම් GPA අගයන්  හිමි විද්‍යාර්ථීන්ගේ  ලැයිස්තුවක් පමණි.  මෙම උපාධිය  හැදැරීමට පුරාවිද්‍යා  අධ්‍යනාංශය විසින්  අධ්‍යනාංශ සහ පීඨයේ  ණිර්නායකයන් ට අනුව ඔබගේ වරණයද මත ඔබ විසින් අයදුම්  කල පසු  තෝරාගනු ලබන  විද්‍යාර්ථීනගේ නම් ලැයිස්තුවක් ඉදිරියේදී ප්‍රදර්ශනය  කෙරේ. 
 

This is a list of Undergraduates who have achieved cut off GPA score to follow Special  degree  in Archaeology. A list of undergraduates  who will  be selected based on Department's and Faculty's  criteria  as well as your choice will be announced after your  applications  are submitted.

මෙය සංචරණය සහ සංස්කෘතික සම්පත් කළමනාකරණය  විශේෂවේදී  උපාධිය හැදැරීමට  අවශ්‍ය කඩඉම් GPA අගයන්  හිමි විද්‍යාර්ථීන්ගේ  ලැයිස්තුවක් පමණි.  මෙම උපාධිය  හැදැරීමට පුරාවිද්‍යා අධ්‍යනාංශය විසින්  අධ්‍යනාංශ සහ පීඨයේ  ණිර්නායකයන් ට අනුව ඔබගේ වරණයද මත ඔබ විසින් අයදුම්  කල පසු  තෝරාගනු ලබන  විද්‍යාර්ථීනගේ නම් ලැයිස්තුවක් ඉදිරියේදී ප්‍රදර්ශනය  කෙරේ. 
 
This is a list of Undergraduates who have achieved cut off GPA score to follow Special  degree  in Tourism and Cultural Resource Management. A list of undergraduates  who will  be selected based on Department's and Faculty's  criteria  as well as your choice will be announced after your  applications  are submitted.

Contact Details

Department of Archaeology
Faculty of Social Sciences
University of Kelaniya.
Sri Lanka.

Tel : +94 (0) 112908779 / +94 (0) 112903891
Fax : +94 (0) 112908779

email:dep.of.archaeology@gmail.com

Location

©{2018} Department of Archaeology. All Rights Reserved.

Search