ශ්‍රී ලාංකේය සංස්කෘතියේ මහජන සම්බන්ධතා හා කළමනාකරණ ක්‍රමෝපායන්

ශ්‍රී ලාංකේය සංස්කෘතියේ මහජන සම්බන්ධතා හා කළමනාකරණ ක්‍රමෝපායන්

ශ්‍රී ලාංකේය සංස්කෘතියේ මහජන සම්බන්ධතා හා කළමනාකරණ ක්‍රමෝපායන් - අමාලි උත්පලා නන්දසිරි

Date

24 July 2019

Tags

Ms. Amali Nandasiri
©{2018} Department of Mass Communication. All Rights Reserved. Designed By M.K.de Pasqual

Search