Selected List – Bachelor of Arts Honours Degree in Social Statistics

Selected List – Bachelor of Arts Honours Degree in Social Statistics

Department of Social Statistics – University of Kelaniya

Student Number

Name

1.      HS/2017/0046

Anuruddika B.D.

2.      HS/2017/0062

Athauda A.A.V.M

3.      HS/2017/0111

Bhagya H.D.J.

4.      HS/2017/0163

De Silva N.K.D.D.

5.      HS/2017/0171

Deegalla D.M.A.D

6.      HS/2017/0192

Dias P.P.A.S.

7.      HS/2017/0256

Dissanayake D.M.H.A.K

8.      HS/2017/0271

Diwyanjali A.N.

9.      HS/2017/0272

Diwyanjali H.H.

10.  HS/2017/0277

Edrisinghe A.D.

11.  HS/2017/0353

Gunathilaka W.T.D.

12.  HS/2017/0355

M.C.M. Gunathilaka

13.  HS/2017/0425

Imasha S.G.

14.  HS/2017/0464

Jayasinghe K.R.S.M

15.  HS/2017/0468

Jayasundara D.M.T.M

16.  HS/2017/0512

Karunarathne G.K.N

17.  HS/2017/0518

Kasthuriarachchi K.A.R.S

18.  HS/2017/0537

Kobbekaduwa S.S.W.M.M.D.I.W.S.Y

19.  HS/2017/0543

Kugngna W.A.D.

20.  HS/2017/0548

Kulathilaka A.H.M

21.  HS/2017/0553

Kumara R.S.M

22.  Hs/2017/0572

Kumari B.M.T

23.  HS/2017/0619

Lakshani W.C.

24.  HS/2017/0685

Madhuwanthi M.A.I.

25.  HS/2017/0706

Madushanika W.B.

26.  HS/2017/0736

Meddegoda S. G.

27.  HS/2017/0767

G.G.M.Nawodya

28.  HS/2017/0788

Nisansa M.M.V

29.  HS/2017/0863

Poornima W.A.B

30.  HS/2017/0867

Prabodhya Y.G.P.U

31.  HS/2017/0870

Prasadika I.P.D.

32.  HS/2017/0898

Alahendra Acharige Kaveesha Priyashan

33.  HS/2017/0913

Rajapaksha R.M.N.M

34.  HS/2017/0941

Ranmali A.L.G.K

35.  HS/2017/0944

Rasara D.M.G.C.

36.  HS/2017/0991

Rupasingha B.S.M.N.K

37.  Hs/2017/1010

Horathalge Niroshika Dilhani Samarakoon

38.  HS/2017/1011

Samarakoon M.S.R.W

39.  Hs/2017/1029

Sandamali L.W.C

40.  HS/2017/1032

Sandamali W.R.I

41.  HS/2017/1040

Sanjeewani.H.P.D

42.  HS/2017/1044

Santhalal P.D.T.N

43.  HS/2017/1071

Senawirathna H.M.R.W

44.  HS/2017/1100

Shanaka J. A. I.

45.  HS/2017/1120

Sithumini H.R.S.

46.  HS/2017/1135

S. D. A. Sumanapala

47.  HS/2017/1195

Vinodya P.M.K.H

48.  Hs/2017/1209

Wanninayake W.M.A.P

49.  HS/2017/1218

Palle Mullage Vihanga Shamal Weerakoon

50.  HS/2017/1240

Weerawansha G. U. L

51.  HS/2017/1260

Wickramasinghe  W.M.P.I.M.

52.  HS/2017/1286

Wijesinghe R.M.S.R

53.  HS/2017/1293

Wijesuriya W.A.R

54.  HS/2017/1309

Yaparathne Y.M.A.K

 

©2020 Department of Social Statistics. All Rights Reserved.

Search