ශාරීරික අධ්‍යාපනය සහ ක්‍රීඩා කළමනාකරණ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම - 2022 (දෙවන කණ්ඩායම)

ශාරීරික අධ්‍යාපනය සහ ක්‍රීඩා කළමනාකරණ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවට ලියාපදිංචි වීම සඳහා පහත ගූගල් පෝරමය සම්පූර්ණ කරන්න.

(කැලණිය මහජන බැංකු  ශාඛාවේ අංක 055-1-00110667549 දරන ගිණුම් අංකයට ඔබ විසින් රු. 750/= ක මුදල බැර කරන ලද රිසිට් පත අවශ්‍ය වූ විට විශ්වවිද්‍යාලයට ඉදිරිපත් කිරීමට කරුණිකවන්න.)
Image
©{2019} Department of Sport Science and Physical Education. All Rights Reserved.

Search