Our PLMSR Library has 21 collections (more than 350+ books) of palm leaf manuscripts. They were donated at different times and places

1.      fcHIaG lÓldpd¾h mQcH ,e.=ïfoKsfha mshr;k ysñf.a tl;=j

2.      fmardfoKsh iqfka;%d äx.sß ueKsfla uy;añhf.a tl;=j

3.      ms<shkao, uxcq, fyajf.a uy;df.a tl;=j

4.      mQcH ymqúg kdro kdysñf.a tl;=j ^trñKs.ïuk tl;=j&

5.      .dñKS wfíisxy uy;df.a tl;=j

6.      fcHIaG lÓldpd¾h wdpd¾h fodvïl=Uqf¾ OïuoiaiS ysñf.a tl;=j

7.      uydpd¾h ux., b,x.isxy uy;df.a tl;=j

8.      l=reKE., udiafmd; úoHd, tl;=j

9.      fldaÜfÜf.dv jd¨ldrdu tl;=j" ud;r'

10.  mQcH .,a,Ef.dv iqukfcda;s ysñf.a tl;=j

11.  we,a,lkao wdrKH fiakdik tl;=j

12.  ks,ka; fyÜáf.a uy;df.a tl;=j

13.  m,af,afndaj, tl;=j

14.  idu úksiqre ã'tï' rkanKavd uy;df.a tl;=j" tmamdj,'

15.  ffjoHdpd¾h fla'ù' úfÊr;ak uy;df.a tl;=j" ;Uq;af;a.u'

16.  tia'ã'Ô' m%kdkaÿ uy;df.a tl;=j" wkqrdOmqr'

17.  ffjoHdpd¾h ví,sõ' Ô' ksu,a úl%ur;ak uy;df.a tl;=j" n,;a.uqj" flfy,amkak,'

18.  fcHIaG uydpd¾h cskodi okkaiQßh uy;df.a tl;=j" fldgfokshdj

19.  mS' oykdhl uy;df.a tl;=j" ys;a;eáh ud;r

20.  iq.;a ã' w;=fldar< uy;df.a tl;=j" lelKÿr ud;r

21.  mS' oykdhl uy;df.a tl;=j" ^fojk jr& ys;a;eáh ud;r

 

Contact Us

          Palm Leaf Manuscript Study and Research library

          Faculty of Social Sciences, University of Kelaniya.

          Sri Lanka.

          plmsrl@kln.ac.lk

 

+94112903806

+94112903898

+94112911915 

© COPYRIGHT RESERVED BY UNIVERSITY OF KELANIYA - SRI LANKA. DESIGN BY ICT CENTRE OF UOK.

Search