තිරසාර ශාස්ත්‍රීය සංග්‍රහය

Thirasara E-Magazine 2022
01st Edition 
by Development Studies Students Society

CONTACT US

Department of Geography

University of Kelaniya, Kelaniya 11600,

Sri Lanka

+94 (112) 903 920

hodgeog@kln.ac.lk

                                                        

Visitor Count

Today48
Yesterday112
This week718
This month3863
Total125414

Who Is Online

1
Online

2024-05-25
© ALLRIGHT RESERVED BY DEPARTMENT OF GEOGRAPHY, UNIVERSITY OF KELANIYA - SRI LANKA.

Search