ශාස්ත්‍රවේදී උපාධි පාඨමාලා හැදෑරීම සදහා මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා විෂයන් සදහා ලියාපදිංචි කිරීමේ අයදුම් පත්‍රය

Academic Year 2018/2019
Faculty of Social Sciences, University of Kelaniya, Sri Lanka
2018 / 2019 අධ්‍යයන වර්ෂය
සමාජීය විද්‍යා පීඨය, කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය, ශ්‍රී ලංකාව

ශාස්ත්‍රවේදී උපාධි පාඨමාලා හැදෑරීම සදහා මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා විෂයන් සදහා පහත පෝරමය ඇසුරෙන් අයදුම් කළ හැක. අයදුම්පත්‍රය 2020/07/24 දින හෝ ඊට පෙර submit කරන්න. අයදුම්පත්‍රය පිරවීම සඳහා ඔබගේ ක්‍රියාකාරී තත්වයේ පවතින ඊමේල් (Email) ලිපිනයක් ඇතුළත් කළ යුතුය.

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජ විද්‍යා විෂයන් හැදෑරීම සඳහා ලියාපදිංචි වන විද්‍යාර්ථීන්ගේ දැනගැනීම සඳහා ඉදිරිපත් කෙරේ.

2018 / 2019 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා කලා විෂය ධාරාවෙන් ශාස්ත්‍රවේදී උපාධිය හැදෑරීමට සිසුන් 1274 ක් මේ වන විට ලියාපදිංචි වී ඇත. එයින් සිසුන් 724 ක් සමාජීය විද්‍යා පීඨයටත්, 550 ක් මානවශාස්ත්‍ර පීඨයටත් ඇතුලත් කර ගැනීමට තීරණය කර ඇත. ඒ සඳහා විද්‍යාර්ථීන් හැදෑරීමට වඩාත් කැමැති විෂයයන් පිළිබඳ විමසනු ලැබේ.

විද්‍යාර්ථීන් එක් එක් විෂයයන් තෝරාගැනීමේදී පහත සඳහන් නිර්ණායක අනුගමනය කෙරේ.

1. අ.පො.ස උසස් පෙළ විභාගයේ දී හදාරන ලද විෂයයන් හා ලබා ගන්නා ලද z score අගය පදනම් කරගෙන ශාස්ත්‍රවේදී උපාධිය හැදෑරීම සඳහා ශිෂ්‍යයන් අයත් පීඨය හා විෂය විශ්වවිද්‍යාලය මගින් නිර්ණය කෙරේ.

2. ඔබ හැදෑරීමට බලාපොරොත්තු වන පහත සඳහන් විෂයය කාණ්ඩ වලින් එක් කාණ්ඩයකින් එක් විෂයක් ඇතුළත් වන පරිදි වඩාත් කැමති විෂයන් දෙකක් හෝ තුනක් ඔබ විසින් තෝරා ගත යුතුය.

Image
  • සංකේතාත්මකව දැක්වෙන විෂය ඒකක වල සම්පූර්ණ විෂය නාම දැනගැනීම සඳහා විෂය පාඨමාලා ඒකක අත්පොතෙහි 17 පිටුව බලන්න.
  • සිනමා හා රූපවාහිනී, භාෂා පරිවර්තන අධ්‍යයනය, දෙවන භාෂාවක් ලෙස ඉංග්‍රීසි ඉගැන්වීම, සාමය හා ගැටුම් නිරාකරණය විෂයයන් සඳහා විශේෂ ප්‍රවේශය යටතේ ලියාපදිංචි වී ඇති විද්‍යාර්ථීන් මෙම අයදුම් පත්‍රය සම්පූර්ණ කිරීම අවශ්‍ය නොවේ.

පහත බටනය click කිරීම මගින් අයදුම්පත්‍ර වෙත පිවිසිය හැක.

Contacts

Dean,
Faculty of Social Sciences,
University of Kelaniya,
Sri Lanka.

Tel : 011 2903802 (Direct line)
Email:
  deanss@kln.ac.lk

Location

©{2019} Faculty of Social Sciences. All Rights Reserved. Designed By TCK

Search