සියලුම නේවාසිකාගාර තුළ සිටින ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් වෙත,
නේවාසිකාගාර වල සිටින සියලුම සිසුන් සෑම සෙනසුරාදා දිනකම උදෑසන 7.00 සිට 10.00 දක්වා කාලය තුළදී තමාගේ පුද්ගලික සෞඛ්‍ය තත්ත්වය ප්‍රකාශ කළ යුතුය. පහත සබැඳිය භාවිතා කොට තොරතුරු සැපයීම නේවාසිකාගාරවල සිටින සියලුම සිසුන් සඳහා අනිවාර්ය වේ.

ඔබට කිසියම් සෞඛ්‍ය ගැටලුවක් පවතී නම් නේවාසිකාගාර පාලිකාව හෝ පාලක හරහා වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය වෙත යොමුවන්න. COVID 19 - Health Instructions for Undergraduates

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ සමාජීය විද්‍යා හා මානවශාස්ත්‍ර පීඨයන්ගේ විභාග කටයුතු පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම

Special Notices

Logo & Letterhead Design Contest

Celebrating The Centenary Year of Humanities & Social Sciences Education in Sri Lanka: 1921 - 2021

University Education in Humanities and Social Sciences in Sri Lanka commenced in 1921 and we will be celebrating the centenary year in 2021. We are planning to create a commemorative logo & Letter Head and this will be used in all media – including online, print, on merchandise and other visual collateral of the Faculties of Humanities & Social Sciences Education and Fine Arts & Law in Sri Lankan University System during 2021.

Students of the faculties of Arts, Humanities & Social Sciences, Education and Fine Arts & Law are invited to design a creative, innovative & professional Logo & Letterhead which will be well representing the theme of centenary year of University Education in Humanities and Social Sciences in Sri Lanka.

Dean,
Faculty of Social Sciences
University of Kelaniya.

Faculty of Social Sciences

The faculty of social sciences, in terms of student population, is the largest faculty in the University of Kelaniya. Although it was instituted in the academic year 1981/82, its constituted of the University, itself.

At the beginning, the Vidyalankara University, the predecessor of the University of Kelaniya, consisted of several faculties of which the faculty of Arts was divided into two namely, the Faculty of Social Sciences and the Faculty of Humanities. Owing mainly to their common origin, these two faculties still maintain a close relationship.

The academic staff of the departments represents a fine blend of academicians and professionals. While the traditional disciplines of History, Archeology, Geography, Philosophy, Economics and Sociology strengthen the academic content of the faculty, the new departments like Mass Communication, Library & Information Science and Sport Science & Physical Education have opened their doors to professionals. The Faculty of Social Sciences at the University of Kelaniya was the first to house department of Mass Communication and department of Sport Science & Physical Education in a university in Sri Lanka.

Faculty of Social Sciences

News - Faculty of Social Sciences

Prof. Anura Manathunga appointed as the Director General of Archaeology

Prof. Anura Manathunga appointed as the Director General of Archaeology

Prof. Anura Manathuga has been appointed as the new Director General of the Department of Archaeology.
The appointment comes in the wake of former Director General Dr. Senarath Dissanayake retiring from the service. The appointment comes into effect from the 1st of January 2021.
A Special Guest Lecture about “What is Culture?”

A Special Guest Lecture about “What is Culture?”

A Special Guest Lecture about “What is Culture?” organized by Department of Archaeology, Faculty of Social Sciences, University of Kelaniya held on 23rd of September, 2020 at the auditorium of Faculty of Social Sciences. Senior Lecturer Sudeera Jayaweera, Department of Sociology, Faculty of Social Sciences, University of Kelaniya delivered the guest lecture about the topic.
Felicitation Ceremony for Prof. Mapa Thilakarathna and launch of ‘Thilaka Lakuna’

Felicitation Ceremony for Prof. Mapa Thilakarathna and launch of ‘Thilaka Lakuna’

‘Thilaka Lakuna’- a Felicitation Ceremony to appreciate the great service rendered by prominent Prof. Mapa Thilakarathna, Department of Mass Communication, Faculty of Social Sciences of the University of Kelaniya was successfully held on the 15th of September 2020 at the Faculty of Social Sciences of the University. 

Selection List for BA Degree - Faculty of Social Sciences and Faculty of Humanities

Upcoming Events

Workshop on "Academic Integrity and Online Assessment"
Organized by the Digital Teaching and Learning Interest Group (DTLIG) in the Faculty of Social Sciences and Faculty of Humanities together with AHEAD Project - Activity 4 on 09th December 2020 from 8.30 am to 10.30 am. All the members of the academic staff are invited to join the sessions. E-Certificate will be issued upon the completion of the workshop. 
 
Zoom link for the workshop -  https://vuw.zoom.us/j/97558960073
 
 

Counts - Faculty of Social Sciences

0
Undergraduate Students
0
Postgraduate Students
0
Academic Staff
0
Non Academic Staff

Contacts

Dean,
Faculty of Social Sciences,
University of Kelaniya,
Sri Lanka.

Tel : 011 2903802 (Direct line)
Email:
  deanss@kln.ac.lk

Location

©{2019} Faculty of Social Sciences. All Rights Reserved. Designed By TCK

Search