Mr. Darshana Mapa Pathiranage - Senior Lecturer I
Mr. Darshana Mapa Pathiranage - Senior Lecturer IBA,MSSc(Kelaniya)darshanafilm@kln.ac.lk

Telephone

Mobile: +94716607099/ Office: +94112917713/ Intercom: 865

E-mail

darshanafilm@kln.ac.lk
© {𝟮𝟬𝟭𝟴 - 𝟮𝟬𝟮𝟰} 𝗗𝗲𝗽𝗮𝗿𝘁𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗼𝗳 𝗠𝗮𝘀𝘀 𝗖𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻. 𝗔𝗹𝗹 𝗥𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀 𝗥𝗲𝘀𝗲𝗿𝘃𝗲𝗱. 𝘋𝘦𝘴𝘪𝘨𝘯𝘦𝘥 𝘉𝘺 𝘔𝘈𝘊𝘖 𝘞𝘦𝘣 𝘛𝘦𝘢𝘮

Search